Varstvo osebnih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov

V družbi DUA DENT d.o.o. se zavedamo, da je pravica do zasebnosti zelo pomembna pravica vsakega posameznika. Ker razumemo in cenimo skrb naših strank glede zasebnosti, z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, saj so za nas naše stranke zelo dragocene. Spoštujemo zakonito, pošteno in pregledno obdelavo osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in le za namen za katerega so bili posredovani. Prav tako z ustreznimi zaščitnimi ukrepi in z ustreznimi postopki dela ter z naprednimi tehnološkimi rešitvami, skupaj z zunanjimi strokovnjaki, skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti paciente, zaposlene, sodelavce ter ostale posameznike, ki sodelujejo z družbo DUA DENT d.o.o. o namenih in pravnih podlagah, varnostnih ukrepih ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naša družba.

V Politiki varstva osebnih podatkov so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: “Splošna uredba o varstvu podatkov”), zajete naslednje informacije:

 • kontaktne informacije podjetja,
 • nameni, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • veljavnost Politike varstva osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov

Osebni podatki, ki nam jih posredujete, so obdelani v družbi DUA DENT d.o.o. s sedežem na Trg maršala Tita 7, Tolmin, DŠ 60843179, telefonska številka: +386 5 3881660, e-naslov: info@zobozdravnik-zagar.si (v nadaljevanju: DUA DENT d.o.o. ali upravljavec).

Obdelava osebnih podatkov je v naši dejavnosti nujno potrebna. Brez posredovanja osebnih podatkov in brez njihove obdelave vam ne bomo mogli zagotavljati naših storitev, skleniti pogodbe z vami ali izpolnjevati obveznosti in dolžnosti, ki izhajajo iz nje.

Z vašimi osebnimi podatki ravnamo in jih obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi slovenske (Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1, Ur.l. RS, št. 94/07) in evropske zakonodaje (Uredba EU 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in pretoku takih podatkov) ter tudi drugimi zakoni, ki nam dajejo pravno podlago za obdelavo osnovnih podatkov. Prizadevamo si, da ne bi prišlo do neupravičenega ravnanja z njimi ali njihove zlorabe. Varovanje osebnih podatkov, varovanje zasebnosti vsakega posameznika je ena od osnovnih vrednot, ki jih zaposleni naše družbe dosledno upoštevajo.

Vsi naši zaposleni se popolnoma zavedajo vrednosti in občutljivosti osebnih podatkov, s katerimi prihajajo v stik. V celoti se zavedamo posledic, ki bi jih povzročila izdaja, uničenje ali spreminjanje teh podatkov, ter kaj bi slednje pomenilo za vsakega posameznega lastnika teh podatkov.

Družba DUA DENT d.o.o. in vsak sodelavec družbe, ki se srečuje z vašimi osebnimi podatki zagotavljamo, da bomo varovali zaupnost, dostopnost in nepoškodovanost osebnih podatkov, s katerimi prihajamo v stik, ne glede na to, ali to določa pravni akt ali ne. Osebnih podatkov, s katerimi naši sodelavci prihajajo v stik oziroma jih uporabljajo za določene namene, ne bodo nikoli objavili, neupravičeno posredovali, spreminjali ali uničevali in jih bodo uporabljali le v okviru svojega dela.

Namen obdelave in podlage za obdelavo osebnih podatkov

Osebni podatek pomeni: katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, gensko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Družba DUA DENT d.o.o. zbira in obdeluje vaše osebne podatke na sledečih pravnih podlagah:

 1. za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca (EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, naslov stalnega in začasnega bivališča, telefonska številka, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, napotitev, terapija, zavarovalniški status, razlog obravnave in drugi podobni osebni podatki; pravne podlage so Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Zakon o zdravniški službi, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in druga zakonodaja)
 2. za zaščito življenjskih interesov posameznika na katerega se nanašajo osebni podatki
 3. na podlagi pogodbe, za izvajanje pogodbenih obveznosti družbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki
 4. za opravljanje naloge v javnem interesu (EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, naslov stalnega in začasnega bivališča, telefonska številka, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, napotitev, terapija, zavarovalniški status, razlog obravnave in drugi podobni osebni podatki; pravne podlage so Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Zakon o zdravniški službi, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in druga zakonodaja)
 5. zaradi zakonitih interesov (za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev, za namen morebitnih izvršb ali izterjav, za zagotavljanje stabilnega in varnega delovanja našega sistema in storitev, za izvajanje ukrepov informacijske varnosti, za izpolnjevanje zahtev v zvezi s kakovostjo storitve, za odkrivanje tehničnih okvar sistemov, za občasno obveščanje posameznikov, ki z družbo sodelujejo preko tržne dejavnosti o storitvah, dogodkih, ponudbah in drugih vsebinah; posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov in prekliče prejemanje sporočil preko redne pošte na naslov družbe ali preko elektronske pošte info@zobozdravnik-zagar.si)
 6. privolitev posameznika (za namen obveščanja in komunikacije).

Osebne podatke, ki nam jih posredujete in ki jih obdelujemo, uporabljamo za točno določene namene, kot so:

 1. naročanje na pregled (omogočanje naročanja pacientov v naročilno knjigo) in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz naročila
 2. naročanje listin (napotnica, recept, itd.) – omogočanje izdaje listin
 3. komuniciranje z vami glede opravljanja naših (zobozdravstvenih) storitev,
 4. izpolnjevanje zakonodajnih obveznosti,
 5. priprava ponudbe, zagotovitev naročenih storitev, obračunavanje opravljenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah, reševanje reklamacij in ugovorov ter za druge namene, potrebne za izvajanje in sklepanje pogodbenega razmerja med družbo in posameznikom,
 6. izbiranje kandidatov za razpisana delovna mesta,
 7. tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte) ipd.

Predvsem gre za naslednje osebne podatke:

 • Osnovni osebni in kontaktni podatki (ime, priimek, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, telefonska številka, e-naslov, ZZZS številka)
 • Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev naročila na pregled (datum naročila, razlog naročila, predmet naročila, …)
 • Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev drugih pogodb (ime, priimek, naslov, davčna številka)
 • Podatki o kontaktni osebi pooblaščeni za vpogled v zdravstveno dokumentacijo (ime, priimek, razmerje do pacienta)
 • Posebne vrste osebnih podatkov (podatki potrebni za obravnavo zdravstvenega stanja oziroma za potrebe zdravljenja)
 • Osnovni podatki za namen izstavitve računa
 • Podatki o uporabi naših spletnih strani in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila
 • Pri naboru kandidatov za zaposlitev življenjepis

Komu posredujemo vaše osebne podatke

Vaših osebnih podatkov v nobenem primeru ne posredujemo tretjim nepooblaščenim osebam in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven družbe DUA DENT d.o.o.) razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določene dejavnosti v zvezi z obdelavo podatkov, in ki so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t. i. pogodbeni obdelovalci).

Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

 • Izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev
 • Vzdrževalci, razvijalci in uvajalci programskih rešitev
 • Sodelavci, ki jih družba angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb
 • Računovodske storitve in drugi ponudniki pravnega in poslovnega svetovanja

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za katerekoli druge namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Družba na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Družba se bo npr. odzvala na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Osebne podatke hranimo in obdelujemo do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen kadar rok hrambe osebnih podatkov določa zakon. V takšnem primeru podatke hranimo v skladu z zakonskimi predpisi (v nekaterih primerih trajno).

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do vašega preklica te privolitve.

Podatke o izdanih računih hranimo 5 let od izdaje oz. 10 let, če vsebujejo obračunan davek na dodano vrednost.

Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe.

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo, blokiramo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo tako, da jih ni mogoče nikakor povezati z določenim posameznikom.

Obdelava piškotkov, nadziranje IP-naslovov in ostala sredstva tehnološkega nadzora

O politiki piškotkov si lahko preberete več na naši spletni strani, na povezavi: https://zobozdravnik-zagar.si/pravila-o-rabi-spletnih-piskotkov

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice ne posredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, morate pa vedeti, da vam določenih storitev ne bomo mogli nuditi oziroma z vami ne bomo mogli skleniti pogodbe, če nam teh podatkov ne boste posredovali. Kateri podatki spadajo med takšne podatke, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

Pravice pacientov

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

 • zahtevate lahko potrditev ali imamo in ali obdelujemo vaše osebne podatke – katere osebne podatke imamo in na kakšni podlagi jih imamo in zakaj jih uporabljamo, kdo so uporabniki, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti kdo so uporabniki iz tretjih držav, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, ali, če to ni mogoče merila, ki se uporabljajo za določitev tega obdobja, obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj in pomen ter predvidene posledice
 • zahtevate lahko dostop do vaših osebnih podatkov in eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami, preverite lahko tudi ali vaše osebne podatke obdelujemo zakonito,
 • pravico do vpogleda, prepisa, fotokopije lastne originalne zdravstvene dokumentacije. Ob prisotnosti zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca, lahko pacient neovirano vpogleda in naredi prepis lastne zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj,
 • zahtevate lahko popravek netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov,
 • zahtevate lahko izbris vaših osebnih podatkov, kadar:
  • ni razloga za nadaljnjo obdelavo,
  • kadar uveljavljate svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave,
  • kadar so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
  • kadar je osebne podatke potrebno izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom,
  • kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga
 • zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, kadar:
  • oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
  • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
  • osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, vendar jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
  • ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih družbe, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi,
 • zahtevate izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ob ohranitvi pravice, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, v kolikor je to mogoče in izvedljivo,
 • ugovarjate obdelavi vaših podatkov, kadar jih obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja,
 • prav tako imate pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic

Uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov vam zagotavljamo brez nepotrebnega odlašanja. O vaši zahtevi bomo odločili v enem mesecu po prejemu vaše zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca. Če podaljšamo rok, vas o vsakem takem podaljšanju obvestimo v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Svoje zahteve, ki se nanašajo na uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko naslovite v pisni obliki na e-naslov: info@zobozdravnik-zagar.si ali po pošti na naslov: DUA DENT d.o.o., Trg maršala Tita 7, 5220 Tolmin. Na ovojnici označite GDPR.

Kadar zahtevo predložite z elektronskimi sredstvi, vam informacije, kadar je mogoče, zagotovimo z elektronskimi sredstvi, razen če ne zahtevate drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje:

 • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
 • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Posameznik lahko dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadar koli trajno ali začasno, v celoti ali delno, prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: DUA DENT d.o.o., Trg maršala Tita 7, 5220 Tolmin (na ovojnici označite GDPR) ali e-naslov: info@zobozdravnik-zagar.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Če ste uveljavljali pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi menite, da osebni podatki, ki ste jih prejeli, niso osebni podatki, ki ste jih zahtevali, ali da niste prejeli vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vložite obrazloženo pritožbo pri družbi v roku 15 dni. O vaši pritožbi moramo odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

Varovanje osebnih podatkov

Družba DUA DENT d.o.o. varuje vaše osebne podatke po sistemu upravljanja varnosti, ki je zasnovan na analiziranju tveganja z osebnimi podatki. DUA DENT d.o.o. vam zagotavlja, da stalno vrednoti varnostno stanje in tveganje ter prilagaja svoje varnostne načrte, da bi zagotovila, da vaši osebni podatki niso ogroženi. Zagotavljamo, da se izvajajo ustrezni postopki in tehnologije za varovanje informacij, zagotovitev fizične in administrativne varnosti, tako z organizacijskimi kot tudi s tehničnimi sredstvi.

Za vse, kar ni navedeno v tej Politiki varstva osebnih podatkov, se uporablja veljavna zakonodaja.

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe Politike varstva osebnih podatkov. O spremembi vas bomo seznanili z objavo na uradni spletni strani družbe DUA DENT d.o.o. 30 dni pred pričetkom veljavnosti le-tega.

V primeru vprašanj glede Politike varstva osebnih podatkov ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite na e-poštni naslov info@zobozdravnik-zagar.si.

Veljavnost Politike varstva osebnih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov je objavljena na spletni strani družbe DUA DENT d.o.o. in začne veljati 01.01.2022.